Hurtig levering

Generelle betingelser

Generelle betingelser Vivol.dk

Disse generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Koordinationsgruppen for selvregulering (CZ) under Det Økonomiske og Sociale Råd og træder i kraft fra den 1. juni 2014.

Disse generelle vilkår og betingelser skal anvendes af alle medlemmer af Stichting Webshop Keurmerk med undtagelse af finansielle tjenesteydelser som omhandlet i loven om finansielt tilsyn (Wet Financieel Toezicht) og i det omfang disse tjenesteydelser er underlagt tilsyn af den nederlandske myndighed for finansielle markeder (Autoriteit Financiële Markten).


Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelsesområde
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden
Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed
Artikel 9 - Virksomhedslederens forpligtelser ved tilbagekaldelse
Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 - Prisen
Artikel 12 - Ydelse og supplerende garanti
Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse
Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Ejendomsforbehold
Artikel 17 - Klager
Artikel 18 - Tvister
Artikel 19 - Garanti for industrien
Artikel 20 - Supplerende eller afvigende bestemmelser
Artikel 21 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

 


Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser har følgende udtryk følgende betydninger:

 • Supplerende aftale: en aftale, hvor forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en aftale om fjernsalg, og hvor disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
 • Frist for afvikling: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 • Forbruger:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
 • Aftale om løbetid: en aftale, der omfatter regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i et bestemt tidsrum;
 • Holdbart medium: ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør fremtidig konsultation eller brug mulig i et tidsrum, der passer til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det muligt at reproducere de lagrede oplysninger uændret;
 • Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på aftalen om fjernsalg inden for fortrydelsesperioden;
 • Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk, og som tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere fra fjernadgang;
 • Aftale om afstand: en aftale mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvorved der indtil aftalens indgåelse udelukkende eller delvist gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker, indtil aftalen indgås;
 • Model til tilbagekaldelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular, der findes i bilag I til disse vilkår og betingelser;
 • Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum på samme tid;

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Iværksætterens navn: Brink's High Tech Parts B.V. 
Forretningsadresse:
Habraken 2327
5507 TK Veldhoven NL
+31(0)40-2542823
E-mail: info@vivol.dk
Handelskammerets nummer: 17097673
Momsregistreringsnummer: NL805841131B01


Artikel 3 - Anvendelsesområde

 • Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver aftale, der indgås på afstand mellem iværksætteren og forbrugeren.
 • Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få adgang til teksten til disse generelle betingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal den erhvervsdrivende, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, hvordan de generelle betingelser kan ses hos den erhvervsdrivende, og at de på forbrugerens anmodning hurtigst muligt sendes gratis til forbrugeren.
 • Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige betingelser i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de generelle betingelser kan konsulteres elektronisk, og at de sendes gratis til forbrugeren på dennes anmodning, enten elektronisk eller på anden måde.
 • Hvis specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser gælder ud over disse generelle betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham i tilfælde af modstridende betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 • Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 • Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, skal disse afspejle de produkter, tjenester og/eller det digitale indhold, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
 • Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

Artikel 5 - Aftalen

 • Aftalen indgås, med forbehold af det, der er fastsat i stk. 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og betingelserne herfor er opfyldt.
 • Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe den erhvervsdrivende ikke har bekræftet modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 • Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer den erhvervsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.
 • Virksomheden kan - inden for lovens grænser - informere forbrugeren om hans betalingsforpligtelser og om alle de forhold og faktorer, der er relevante for en forsvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
 • Senest på tidspunktet for levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til forbrugeren sender iværksætteren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren på en tilgængelig måde kan lagres på et varigt medium:

a. besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager

b. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten

c. oplysninger om garantier og eksisterende service efter købet

d. prisen, herunder alle skatter og afgifter, for produktet, tjenesten eller det digitale indhold; i givet fald leveringsomkostningerne; og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen

e. betingelserne for at opsige aftalen, hvis den har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset

f. hvis forbrugeren har fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret

 • I tilfælde af en udvidet transaktion finder bestemmelsen i det foregående stykke kun anvendelse på den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

I produkter:

 • Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af et produkt i en betænkningstid på mindst 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men kan ikke tvinge forbrugeren til at angive sin(e) årsag(er).
 • Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
 • hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Virksomheden kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
 • hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
  • i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den første vare.

 

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

   • Forbrugeren kan opsige en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, i mindst 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan bede forbrugeren om at oplyse grunden til sin fortrydelsesret, men kan ikke tvinge ham til at oplyse sin(e) grund(er).
   • Den i stk. 3 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter aftalens indgåelse.

 

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis der ikke foreligger oplysninger om fortrydelsesretten:

   • Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modellen til fortrydelsesformularen, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, som fastsat i de foregående stykker i denne artikel.
   • Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden

 • I betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre det i en butik.
 • Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet som følge af en håndtering af produktet, der går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.
 • Forbrugeren er ikke ansvarlig for en eventuel nedsættelse af produktets værdi, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet ham alle de oplysninger, der kræves i henhold til loven om fortrydelsesretten, før eller på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

 • Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette den erhvervsdrivende herom inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af standardformularen til fortrydelsesret eller på anden utvetydig måde.
 • Forbrugeren sender hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 nævnte meddelelse, produktet tilbage eller overdrager det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt selv at afhente produktet. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer produktet inden fristens udløb.
 • Forbrugeren sender produktet tilbage med alt tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i original stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som den erhvervsdrivende har givet.
 • Risikoen for og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
 • Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har meddelt, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke bære omkostningerne ved tilbagelevering.
 • Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, som ikke er forberedt til salg i et begrænset volumen eller i en bestemt mængde, skal påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren den erhvervsdrivende et beløb, der står i forhold til den del af tilsagnet, som den erhvervsdrivende har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, i forhold til det fulde omfang af tilsagnet.
 • Forbrugeren skal ikke afholde udgifter til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
 • den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, om godtgørelse af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller om modellen til fortrydelsesformularen, eller
 • forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i løbet af fortrydelsesperioden.

  • Forbrugeren har ingen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis:
  • han ikke udtrykkeligt har givet sit samtykke til, at opfyldelsen af aftalen påbegyndes før udløbet af fortrydelsesfristen;
  • han ikke har erkendt, at han har mistet sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke, eller
  • at indehaveren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

   • Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive ophævet af retsvirkningen.

Artikel 9 - Virksomhedslederens forpligtelser i tilfælde af tilbagekaldelse

 • Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugeren at give meddelelse om sin fortrydelsesret elektronisk, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen af denne meddelelse.
 • Den erhvervsdrivende refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som den erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter ham om fortrydelsen. Medmindre den erhvervsdrivende tilbyder selv at afhente produktet, kan han vente med at tilbagebetale produktet, indtil han har modtaget det, eller indtil forbrugeren kan godtgøre, at han har returneret det, alt efter hvad der kommer først.
 • Iværksætteren anvender til tilbagebetaling det samme betalingsmiddel, som forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren accepterer en anden betalingsmetode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
 • Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke refundere de ekstra omkostninger for den dyrere leveringsmetode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis den erhvervsdrivende klart har oplyst dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse:

 • Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er knyttet til udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden
 • Kontrakter, der indgås ved en offentlig auktion. En offentlig auktion er en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af operatøren til den forbruger, der er personligt til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen under ledelse af en auktionarius, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;
 • Servicekontrakter, efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
 • udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
 • forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, når iværksætteren har opfyldt aftalen fuldt ud;

  • Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, hvis kontrakten indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller periode for udførelsen af ydelsen og ikke til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
  • Kontrakter vedrørende fritidsaktiviteter, hvis der i kontrakten er fastsat en bestemt dato eller periode for opfyldelse af kontrakten;
  • Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede og er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
  • Produkter, der hurtigt fordærves eller har en begrænset holdbarhed;
  • Forseglede produkter, som ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
  • Produkter, der efter levering uigenkaldeligt blandes med andre produkter på grund af deres art;
  • Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
  • Forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;
  • Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementer på disse;
  • Levering af digitalt indhold på andre måder end på et håndgribeligt medium, men kun hvis:
  • udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
  • forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

 • I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, forhøjes priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 • Uanset det foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i forbindelse med tilbuddet.
 • Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte regler eller bestemmelser.
 • Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:

a. de er resultatet af lovbestemte regler eller bestemmelser, eller

b. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

 • De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Artikel 12 - Indfrielse af aftalen og supplerende garanti

 • Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der var gældende på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, sikrer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 • En supplerende garanti stillet af den erhvervsdrivende, dennes leverandør, fabrikant eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren på grundlag af aftalen kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende, hvis den erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin del af aftalen.
 • Ved supplerende garanti forstås enhver forpligtelse fra iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er juridisk forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse

 • Virksomheden skal udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 • Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren. Standardlevering er tærskelværdien for levering.
 • Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse vilkår og betingelser, accepterer operatøren ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringstid. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist udføres, modtager forbrugeren dem senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. Forbrugeren har i dette tilfælde ret til at opsige aftalen uden bøde og ret til erstatning.
 • Efter opsigelse i overensstemmelse med det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
 • Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en forud udpeget og iværksætteren annonceret repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 • Eventuelle skader på de modtagne varer skal anmeldes inden for 48 timer efter modtagelsen af forbrugeren til iværksætteren.

Artikel 14 - Løbende transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Bemærk:

 • Forbrugeren kan til enhver tid indgå en tidsubegrænset aftale, som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, og kan til enhver tid opsige de gældende opsigelsesregler med et varsel på højst en måned.
 • Forbrugeren kan indgå en aftale for en bestemt periode, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid ved udløbet af den faste periode opsige de gældende opsigelsesregler og et opsigelsesvarsel på højst en måned.
 • Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker:

-          ophør på et hvilket som helst tidspunkt og ikke være begrænset til ophør på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

-          i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;

-          Opsig altid med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse:

 • En tidsbegrænset kontrakt, der omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 • Uanset ovenstående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade, stiltiende forlænges med højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.
 • En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned. Opsigelsesperioden er op til tre måneder, hvis kontrakten vedrører regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
 • En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke automatisk og ophører ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed:

 • Hvis en aftale varer mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimeligheden og rimeligheden modsætter sig opsigelsen før udløbet af den aftalte periode.

Artikel 15 - Betaling

 • Hvis ikke andet er angivet i aftalen eller i de supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 14 dage efter udløbet af betænkningstiden eller, hvis der ikke er fastsat nogen betænkningstid, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne periode at løbe fra den dag, hvor forbrugeren modtager bekræftelsen af aftalen.
 • Ved salg af produkter til forbrugere må forbrugeren aldrig på almindelige betingelser blive bedt om at betale mere end 50 % forud. Når der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre rettigheder gældende med hensyn til gennemførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling har fundet sted.
 • Forbrugeren har pligt til at indberette unøjagtigheder i de leverede data eller den angivne betaling straks til operatøren.
 • Hvis forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) til tiden, skal han efter at være blevet mindet af indehaveren om forsinkelsen, og efter at indehaveren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde sine betalingsforpligtelser, betale de lovbestemte renter af det skyldige beløb, og indehaveren har ret til at opkræve udenretslige inkassoomkostninger. Disse inkassoomkostninger udgør maksimalt: 15 % af skyldige beløb op til 2 500 EUR, 10 % af de næste 2 500 EUR og 5 % af de næste 5 000 EUR, med et minimum på 40 EUR. Indehaveren kan afvige fra de beløb og procentsatser, der er nævnt i stk. 1, til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Ejendomsforbehold

1. Alle genstande, som brugeren leverer inden for aftalens anvendelsesområde, forbliver brugerens ejendom, indtil den anden part har opfyldt alle sine forpligtelser i henhold til den eller de aftaler, der er indgået med brugeren, korrekt.

2. Varer leveret af brugeren, som i henhold til stk. 1 er omfattet af ejendomsforbeholdet, må ikke videresælges og må aldrig anvendes som betalingsmiddel. Den anden part er ikke bemyndiget til at pantsætte eller på anden måde belaste de genstande, der er omfattet af ejendomsforbeholdet.

3. Den anden part skal til enhver tid gøre alt, hvad der med rimelighed kan forventes af den, for at beskytte brugerens ejendomsrettigheder.

4. Hvis tredjemand foretager udlæg i de leverede genstande, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, eller ønsker at etablere eller gøre rettigheder til dem gældende, er den anden part forpligtet til straks at underrette brugeren herom.

5. Den anden part forpligter sig til at forsikre de genstande, der leveres under ejendomsforbeholdet, og til at holde dem forsikret mod brand, eksplosion og vandskade samt mod tyveri og til at stille forsikringspolicen til rådighed for brugeren på første anmodning. Brugeren har ret til en eventuel forsikringsudbetaling. I det omfang det er nødvendigt, forpligter den anden part sig over for brugeren på forhånd til at samarbejde om alt, hvad der måtte (synes) nødvendigt eller ønskeligt inden for dette område.

I tilfælde af at brugeren ønsker at udøve sin ejendomsret som omhandlet i denne artikel, giver den anden part på forhånd ubetinget og uigenkaldelig tilladelse til brugeren og eventuelle tredjeparter, som brugeren udpeger, til at komme ind på alle de steder, hvor brugerens ejendele befinder sig, og til at tage disse genstande tilbage.


Artikel 17 - Klageprocedure

 • Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 • Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til den erhvervsdrivende med en fuldstændig og klar beskrivelse inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
 • Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventelig længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende svare inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 • En klage over et produkt, en tjenesteydelse eller iværksætterens service kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på Stichting Webshop Keurmerk's websted (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Klagen vil derefter blive sendt både til den pågældende iværksætter og til Stichting Webshop Keurmerk.
 • Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst inden for en rimelig frist eller inden for 3 måneder efter, at klagen er indgivet, opstår der en tvist, som kan gøres til genstand for tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 18 - Riller

 • Kun nederlandsk lovgivning finder anvendelse på aftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, som disse generelle betingelser finder anvendelse på.
 • Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller opfyldelse af kontrakter vedrørende produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres eller er blevet leveret af denne iværksætter, kan indgives til Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl) med behørig respekt for nedenstående bestemmelser.
 • En tvist vil kun blive taget i betragtning af tvistbilæggelsesudvalget, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til den erhvervsdrivende inden for en rimelig frist.
 • Tvisten skal forelægges skriftligt for tvistbilæggelsesudvalget senest et år efter, at tvisten er opstået.
 • Når forbrugeren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelsesudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Når iværksætteren ønsker at gøre dette, skal forbrugeren inden for fem uger efter en skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han ønsker dette eller ønsker, at tvisten skal behandles af den kompetente domstol. Hører iværksætteren valg af forbrugeren inden for en periode på fem uger, så er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
 • Geschillencommissie's afgørelse er underlagt de betingelser, der er fastsat i Geschillencommissie's regler (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistighedsudvalgets afgørelser træffes i form af en bindende udtalelse.
 • Tvistighedsudvalget behandler ikke en tvist eller afslutter sagen, hvis den erhvervsdrivende har fået bevilget betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har indstillet sine forretningsaktiviteter, inden udvalget har behandlet tvisten på mødet og truffet en endelig afgørelse.
 • Hvis der ud over Geschillencommissie Webshop er en anden anerkendt voldgiftsinstans eller en instans, der er tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), der har kompetence, har Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk fortrinsvis kompetence i tvister, der hovedsagelig vedrører fjernsalgsmetoden eller levering af tjenesteydelser. For alle andre tvister er de andre tvistbilæggelsesudvalg, der er anerkendt af SGC eller Kifid, kompetente.
 • Du kan få flere oplysninger om online tvistbilæggelse på https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Artikel 19 - Garanti for industrien

 • Stichting Webshop Keurmerk garanterer, at medlemmerne opfylder den bindende rådgivning fra Tvistighedsudvalget Webshop Keurmerk, medmindre medlemmet beslutter sig for at indgive den bindende udtalelse inden for to måneder efter, at meddelelsen er sendt til prøvelse ved retten. Denne garanti genopstår, hvis den bindende udtalelse efter domstolens prøvelse er blevet opretholdt, og den dom, der viser dette, er blevet endelig. Op til et beløb på €10.000,- pr. bindende udtalelse, vil dette beløb blive betalt til forbrugeren af Webshop Keurmerk. For beløb på over 10 000 EUR pr. bindende udtalelse betales 10 000 EUR. For det overskydende beløb har Webshop Keurmerk en forpligtelse til at forsøge at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
 • Med henblik på denne garanti kræves det, at forbrugerne indgiver en skriftlig klage til Webshop Keurmerk, og at de overdrager deres krav på virksomheden til Webshop Keurmerk. Hvis kravet til iværksætteren overstiger € 10.000,- vil det blive tilbudt forbrugerne i det omfang, at kravet ud over € 10.000,- vil blive overført til Stichting Webshop Keurmerk, som i eget navn og med egne omkostninger vil forsøge at få betaling og opfyldelse af disse rettigheder til forbrugeren.

Artikel 20 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevares på en tilgængelig måde på en varig databærer.


Artikel 21 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

 • Stichting Webshop Keurmerk vil ikke ændre disse generelle vilkår og betingelser uden samråd med Consumentenbond.
 • Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på passende vis, idet den for forbrugeren mest fordelagtige bestemmelse har forrang i tilfælde af gældende ændringer i løbet af tilbuddets gyldighedsperiode.

Adresse Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam
Sidst ændret 01-06-2014